4.8 (60) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (262) QR код үнэлгээ
4.7 (125) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх
Шимтгэл, хураамж төлөх данс

 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогчийн шимтгэл төлөх данс
 2. 106000021716 Төрийн банк
  НДЕГ Ажилгүйдлийн сан
 3. 106000021677 Төрийн банк
  НДЕГ Тэтгэврийн сан
 4. 106000021689 Төрийн банк
  НДЕГ Тэтгэмжийн сан
 5. 106000021690 Төрийн банк
  НДЕГ ҮОМШӨ сан
 6. 106000021703 Төрийн банк
  НДЕГ ЭМД сан
 7. 281500234224 Төрийн банк
  Сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 8. 281500005254 Төрийн банк
  Тэтгэврийн сан
 9. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогчийн шимтгэл төлөх данс
 10. 5360162103 Хаан банк
  Ажилгүйдлийн сан
 11. 5020900614 Хаан банк
  НДЕГ Ажилгүйдлийн сан
 12. 5020900625 Хаан банк
  НДЕГ Тэтгэврийн сан
 13. 5020900636 Хаан банк
  НДЕГ Тэтгэмжийн сан
 14. 5020900658 Хаан банк
  НДЕГ ҮОМШӨ сан
 15. 5020900647 Хаан банк
  НДЕГ ЭМД сан
 16. 5360345438 Хаан банк
  Сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 17. 5360068949 Хаан банк
  Тэтгэврийн сан
 18. 5360162090 Хаан банк
  Тэтгэмжийн сан
 19. 5360162114 Хаан банк
  ҮОМШӨ сан
 1. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360162090 Хаан банк
  Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлөх данс
 3. 408015471 Худалдаа хөгжлийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360162103 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 1. 281500002760 Төрийн банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс
 2. 5360093942 Хаан банк
  Ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх данс